Poznaj Swoje Prawa!

 

W 2018 ROKU MIJA 70 LAT OD DATY POWSTANIA DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA

UCZYŃMY ROK 2018 MIĘDZYNARODOWYM ROKIEM CZŁOWIEKA

POZNAJMY NASZE PRAWA DO ŻYCIA
W WOLNOŚCI I POKOJU


logotyp projektu

Deklaracja Praw Człowieka Bliska Sercu!


Spis treści:

Twoje prawa, zobacz Deklarację>>>
Deklaracja zawsze bliska sercu, zobacz tutaj>>>
Włącz się w projekt, zobacz jak>>>
Nagrody dla Donatorów, zobacz jakie>>>
Idea projektu „Poznaj Swoje Prawa”>>>

Kontakt z nami, zobacz tutaj>>>


Słowem wstępu.

Prawo międzynarodowe o Deklaracji Praw Człowieka.
W obecnej chwili większość prawników zajmujących się prawem międzynarodowym uważa ją za prawo zwyczajowe, z czego wnioskują oni jej powszechne obowiązywanie*.

Deklaracja Praw Człowieka stanowi więc prawny i wiążący zapis naszych Obywatelskich Praw**.Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

PREAMBUŁA

Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uchwaliła 10 grudnia 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument ten stanowi niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ. Przetłumaczona na większość języków świata Powszechna Deklaracja Praw Człowieka zbiera oraz porządkuje osiągnięcia i postulaty Człowieka, który od wielu setek lat toczy nie skończoną jeszcze walkę o swoją wolność i swoją godność.

ZWAŻYWSZY, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata,

ZWAŻYWSZY, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy,

ZWAŻYWSZY, że konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa, aby nie musiał – doprowadzony do ostateczności – uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi,

ZWAŻYWSZY, że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami,

ZWAŻYWSZY, że Narody Zjednoczone przywróciły swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki oraz w równouprawnienie mężczyzn i kobiet, oraz wyraziły swe zdecydowanie popierania postępu społecznego i poprawy warunków życia w większej wolności,

ZWAŻYWSZY, że Państwa Członkowskie podjęły się we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych zapewnić powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności,

ZWAŻYWSZY, że jednakowe rozumienie tych praw i wolności ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji,

PRZETO ZGROMADZENIE OGÓLNE ogłasza uroczyście niniejszą Powszechną Deklarację Praw Człowieka

jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa mając stale w pamięci niniejszą Deklarację – dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród Państw Członkowskich, jak i wśród narodów zamieszkujących obszary podległe ich władzy.


 

Twoje prawa ujęte w 30 artykułach Deklaracji

Artykuł 1
Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach. Są one obdarzone rozumem i sumieniem oraz powinny postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.

Artykuł 2
Każda osoba jest uprawniona do korzystania ze wszystkich praw i wolności ogłoszonych w niniejszej Deklaracji bez jakiejkolwiek różnicy, zwłaszcza ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne lub jakiekolwiek inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie lub jakąkolwiek inną sytuację.

Ponadto, nie powinno się czynić żadnego rozróżnienia na podstawie statusu politycznego, prawnego lub międzynarodowego kraju lub terytorium, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy ów kraj lub terytorium jest niepodległe, powiernicze, zależne albo poddane jakimkolwiek ograniczeniom suwerenności.

Artykuł 3
Każda osoba ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego.

Artykuł 4
Nikt nie może być utrzymywany w niewolnictwie lub poddaństwie; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane
we wszelkich ich formach.

Artykuł 5
Nikt nie może być poddawany torturom albo okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu.

Artykuł 6
Każdy jest uprawniony do uznawania wszędzie jego osobowości prawnej.

Artykuł 7
Wszyscy są równi wobec prawa i są uprawnieni bez jakiejkolwiek dyskryminacji do równej ochrony prawnej. Wszyscy są uprawnieni do równej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją sprzeczną z niniejszą Deklaracją oraz przed jakimkolwiek podżeganiem do takiej dyskryminacji.

Artykuł 8
Każda osoba ma prawo do skutecznego odwołania się do kompetentnych sądów krajowych przeciwko czynom naruszającym prawa podstawowe przyznane jej przez konstytucję lub ustawy.

Artykuł 9
Nikt nie może podlegać arbitralnemu zatrzymaniu, aresztowaniu lub wygnaniu.

Artykuł 10
Każda osoba jest uprawniona, na warunkach pełnej równości, by jej sprawa była sprawiedliwie i publicznie rozpatrzona przez niezawisły i bezstronny sąd, który zadecyduje o jej prawach i obowiązkach albo o zasadności jakiegokolwiek oskarżenia
w sprawie karnej skierowanej przeciwko niej.

Artykuł 11
1. Każda osoba oskarżona o czyn zabroniony korzysta z domniemania niewinności, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem w procesie publicznym, w toku którego korzysta ona z wszelkich gwarancji koniecznych dla swej obrony.

2. Nikt nie może być uznany winnym jakiegokolwiek przestępstwa karnego z tytułu jakiegokolwiek działania lub zaniechania, które w czasie jego popełnienia nie stanowiło czynu zabronionego zgodnie z prawem krajowym lub międzynarodowym. Na nikogo też nie można nałożyć kary surowszej niż ta, która znajdowałaby zastosowanie w czasie popełnienia czynu zabronionego.

Artykuł 12
Nikt nie będzie podlegać arbitralnemu wkraczaniu w jego życie prywatne, rodzinę, mieszkanie lub korespondencję, ani też zamachom na jego honor i reputację. Każdy jest uprawniony do ochrony prawnej przed takim wkraczaniem lub takimi zamachami.

Artykuł 13
1. Każda osoba jest uprawniona do wolności poruszania się i osiedlania w granicach każdego Państwa.
2. Każda osoba jest uprawniona do opuszczania jakiegokolwiek kraju, włączając swój własny kraj, jak również do powrotu do swego kraju.

Artykuł 14
1. W razie prześladowania, każda osoba jest uprawniona do ubiegania się o azyl i korzystania z niego w innych krajach.
2. Na prawo to nie można się powoływać w razie ścigania dotyczącego w istocie przestępstw pospolitych albo działań sprzecznych z Celami i Zasadami Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 15
1. Każda jednostka ma prawo do obywatelstwa.
2. Nikogo nie można arbitralnie pozbawiać jego obywatelstwa ani też prawa do zmiany jego obywatelstwa.

Artykuł 16
1. Pełnoletni mężczyźni i kobiety, bez jakichkolwiek ograniczeń ze względu na rasę, narodowość lub religię, mają prawo do zawierania związku małżeńskiego i zakładania rodziny. Korzystają oni z równych praw co do zawierania małżeństwa, w czasie jego trwania i po jego rozwiązaniu.
2. Małżeństwo może być zawarte wyłącznie na podstawie dobrowolnej i pełnej zgody przyszłych małżonków.
3. Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa oraz jest uprawniona do ochrony ze strony społeczeństwa
i państwa.

Artykuł 17
1. Każda osoba ma prawo do własności, zarówno indywidualnie, jak i wespół z innymi.
2. Nikogo nie można pozbawiać arbitralnie jego własności.

Artykuł 18
Każda osoba ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to obejmuje wolność zmiany swej religii lub przekonań, jak również wolność manifestowania swej religii lub przekonań, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, poprzez nauczanie, praktyki religijne, sprawowanie kultu i rytuałów.

Artykuł 19
Każda jednostka ma prawo do wolności poglądów i wypowiedzi; prawo to obejmuje nieskrępowaną wolność posiadania poglądów oraz poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei, wszelkimi środkami i bez względu na granice.

Artykuł 20
1. Każda osoba ma prawo do wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się.
2. Nikogo nie wolno zmuszać, aby należał do jakiegoś zrzeszenia.

Artykuł 21
1. Każda osoba ma prawo do udziału w rządzeniu swym krajem, bezpośrednio albo za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli.
2. Każda osoba korzysta z prawa dostępu, na warunkach równości, do służby publicznej w swoim kraju.

3. Wola ludu ma być podstawą władzy rządu; wola ta winna się przejawiać w periodycznych i uczciwie przeprowadzanych wyborach, na warunkach powszechności i równości, w głosowaniu tajnym albo w równoznacznym trybie zapewniającym wolność głosowania.

Artykuł 22
Każda osoba jako członek społeczeństwa ma prawo do zabezpieczenia społecznego, jak również jest uprawniona do urzeczywistnienia, dzięki wysiłkowi krajowemu i współpracy międzynarodowej, jej praw gospodarczych, socjalnych
i kulturalnych, niezbędnych dla jej godności oraz dla swobodnego rozwoju jej osobowości.

Artykuł 23
1. Każdy ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru zatrudnienia, do słusznych i dogodnych warunków pracy, jak również do ochrony przed bezrobociem.

2. Każdy bez jakiejkolwiek dyskryminacji, ma prawo do równej płacy za równą pracę.

3. Każdy, kto pracuje, ma prawo do słusznego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu samemu i jego rodzinie byt odpowiadający ludzkiej godności.

4. Dla ochrony swych interesów, każdy ma prawo do tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich.

Artykuł 24
Każda osoba ma prawo do odpoczynku i do czasu wolnego, a zwłaszcza do rozsądnego ograniczenia czasu pracy oraz do okresowych płatnych urlopów.

Artykuł 25
1. Każda osoba ma prawo do poziomu życia odpowiadającego potrzebom zdrowia i dobrobytu jej samej i jej rodziny, włączając wyżywienie, ubiór, mieszkanie, opiekę medyczną i niezbędne świadczenia społeczne, jak również prawo do zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, podeszłego wieku, a także innych przyczyn utraty środków utrzymania w następstwie okoliczności niezależnych od jej woli.

2. Macierzyństwo i dzieciństwo korzystają z prawa do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci, małżeńskie
i pozamałżeńskie, korzystają z jednakowej ochrony socjalnej.

Artykuł 26
1. Każda osoba ma prawo do nauki. Nauczanie powinno być nieodpłatne, przynajmniej w zakresie kształcenia podstawowego. Wykształcenie podstawowe jest przymusowe. Wykształcenie techniczne i zawodowe ma być powszechnie dostępne,
a wykształcenie wyższe ma być dostępne na równi dla wszystkich na podstawie rzeczywistych osiągnięć.

2. Nauczanie winno mieć na względzie pełny rozwój osobowości ludzkiej oraz umacnianie poszanowania praw człowieka
i podstawowych wolności. Powinno ono służyć popieraniu zrozumienia, tolerancji i przyjaźni między wszystkimi narodami oraz wszystkimi grupami rasowymi lub religijnymi, jak również powinno wspierać działalność Narodów Zjednoczonych dla utrzymania pokoju.

3. Rodzice korzystają z prawa pierwszeństwa, jeśli chodzi o wybór rodzaju wykształcenia dla swych dzieci.

Artykuł 27
1. Każda osoba ma prawo do swobodnego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty, do korzystania ze sztuki oraz do współuczestnictwa w postępie naukowym i płynących zeń korzyściach.
2. Każdy ma prawo do ochrony jego interesów moralnych i majątkowych wynikających z jakiejkolwiek twórczości naukowej, literackiej lub artystycznej, której jest autorem.

Artykuł 28
Każda osoba jest uprawniona do porządku społecznego i międzynarodowego, zapewniającego możność pełnego urzeczywistnienia praw i wolności ustalonych w niniejszej Deklaracji.

Artykuł 29
1. Każda jednostka ma obowiązki wobec wspólnoty, bo tylko w niej możliwy jest swobodny i pełny rozwój jej osobowości.
2. W korzystaniu ze swych praw i wolności, każdy podlega jedynie takim ograniczeniom, które są określone przez prawo, wyłącznie w celu zapewnienia należytego uznania i poszanowania praw i wolności innych, oraz zaspokojenia słusznych wymagań moralności, porządku publicznego i powszechnego dobrobytu w społeczeństwie demokratycznym.

3. Te prawa i wolności w żadnym razie nie mogą być wykorzystywane wbrew Celom i Zasadom Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 30
Żadnego postanowienia w niniejszej Deklaracji nie wolno interpretować jako domniemania na rzecz państwa, grupy lub osoby jakiegokolwiek prawa do zaangażowania się w jakąkolwiek działalność albo do dokonania jakiegokolwiek czynu zmierzającego do zniszczenia któregokolwiek z ogłoszonych tu praw i wolności.

— koniec pełnego tekstu Deklaracji*** —


Charakter prawny Deklaracji Praw Człowieka.

Czytając Deklarację Praw Człowieka pamiętaj, że ten dokument jest prawną gwarancją i zapisem Twoich Praw!

W obecnej chwili większość prawników zajmujących się prawem międzynarodowym uważa ją za prawo zwyczajowe, z czego wnioskują oni jej powszechne obowiązywanie. Deklaracja Praw Człowieka stanowi więc prawny i wiążący zapis Twoich Praw i Praw Twoich bliskich.


 

Idea|Projektu

„Poznaj Swoje Prawa”

Obywatelski, „oddolny” i apolityczny projekt „Poznaj Swoje Prawa” podzielony jest na 4 etapy

W pierwszym etapie wydrukujemy 5 000 Deklaracji Praw Człowieka w formie kieszonkowej, w j. polskim oraz jej bezpłatne upowszechnianie. Całość środków przeznaczona zostanie na organizację następnych etapów projektu.

W dalszych etapach projektu „Poznaj Swoje Prawa” planujemy wiele skoordynowanych działań, służących upowszechnianiu wiedzy o Prawach Człowieka.

Celem 1 etapu projektu jest upowszechnianie wiedzy o Prawach Człowieka. To są NASZE PRAWA!


 

„DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA BLISKA SERCU!”

 

Deklarację Praw Człowieka
w formie papierowej,
w wersji kieszonkowej,
możesz nosić zawsze przy sobie, na sercu.

 


deklaracja

Deklaracja Praw Człowieka Bliska Twojemu Sercu?

Projekt zaczynamy od zgromadzenia środków, na druk i kolportaż Deklaracji Praw Człowieka w formie kieszonkowej formatu A7. Zapraszamy do współpracy drukarnie, firmy kurierskie, sponsorów, donatorów, miejsca zainteresowane dystrybucją Deklaracji, itd.

Zapraszamy serdecznie do wspierania tego międzynarodowego projektu w imieniu Wolności i Pokoju!

 


Nagrody!

Wesprzyj projekt kwotą od 5 zł|->otrzymasz Deklarację Praw Człowieka w formie pdf do samodzielnego wydrukowania. Podziel się ze znajomymi 🙂

Wesprzyj projekt kwotą od 25 zł|->otrzymasz pocztą rocznicową Deklarację Praw Człowieka w formie książeczki A7, okładka miękka.  Ilość egzemplarzy 1+1 w prezencie. Podziel się z kimś 🙂

Wesprzyj projekt kwotą od 50 zł|-> otrzymasz pocztą rocznicową Deklarację Praw Człowieka w formie książeczki A7+ w twardej, ozdobnej okładce. Ilość egzemplarzy 1 A7+ + 4 A7 w prezencie. Podziel się z innymi 🙂


Dane do wpłat Donacji

Fundacja Harmonicznej Fali
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
Nr konta: 66 2030 0045 1110 0000 0393 8960
BGŻ

z tytułem „Deklaracja Praw Człowieka Bliska Sercu”.

Wpłaty w EUR: tylko za pośrednictwem PayPal>>>

Zapraszamy do wpłat donacji w dobrowolnej kwocie, na podane konto FHF.

Inicjały mogą być umieszczone, za Państwa zgodą,
na ostatnich stronach Deklaracji w wydaniu elektronicznym
oraz na stronach www projektu.

Wszystkie Donacje w całości przeznaczane są na realizację projektu „Poznaj Swoje Prawa”.

Dziękujemy za wsparcie akcji w imieniu międzynarodowej społeczności ludzi – kobiet, mężczyzn i dzieci.

Jak wpłacić Donację>>>


Etapy Projektu „Poznaj Swoje Prawa”.

Etap|1. Deklaracja Praw Człowieka Bliska Sercu.

Cel: upowszechnienie wiedzy o Prawach Człowieka.

Działania: druk i kolportaż Deklaracji rozpoczniemy po zebraniu łącznej kwoty 10 000 zł, umożliwiającej druk i bezpłatny kolportaż pierwszej edycji Deklaracji w nakładzie ok. 5 000 egzemplarzy| ~ 2017/2018

Popierasz akcję? Włącz się! Zapraszamy!


Etap|2. Deklaracja w Twojej miejscowości.

Cel: dotarcie do jak największej ilości osób z różnych środowisk.

Działania: związane w upowszechnianiem wiedzy o naszych prawach, m.in. akcje w Twoich ulubionych kinach, akcje w Twoich ulubionych teatrach, klubach muzycznych, akcje w Twoim mieście, itd.|~ 2017/2018

Masz pomysły, chcesz się włączyć? Zapraszamy do współpracy!


Etap|3. HomoLiberus.org.

Cel: Upowszechnianie postanowień Deklaracji Praw Człowieka we wszystkich językach świata. Wymiana pomysłów, informacji oraz możliwości organizacyjnych pomiędzy ludźmi różnych narodowości.

Działania: stworzenie międzynarodowego portalu HomoLiberus.org [Wolny Człowiek]. |~2017/2018

Masz pomysły, chęci, możliwości, chcesz się włączyć? Zapraszamy do współpracy!


Etap.|4 Międzynarodowy Rok Człowieka.

Cel: organizacja Międzynarodowego Roku Człowieka.

Działania: Petycja poparcia dla naszej wspólnej sprawy oraz wysyłka listów intencyjnych do ONZ, UNESCO, Parlamentu EU, MKCK, UNICEF, ADT… |~2017/2018

Masz pomysły, chęci, możliwości, zdolności organizacyjne i chcesz się włączyć? Zapraszamy do współpracy!


 PRZYPOMNIJMY SOBIE NASZE PRAWA
DO ŻYCIA W WOLNOŚCI I POKOJU!

Włącz się w Projekt!


Przypisy

* Historia Deklaracji Praw Człowieka i jej historyczne tło powstania na podstawie WikiPedia.

**
Na podstawie Deklaracji Praw Człowieka w roku 1966, powstał dokument, w którym znajdujemy zapis, który precyzuje nasze Prawa. Chodzi tutaj o dokument pod nazwą:

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH,
otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r.
(Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167)

mówi… że zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ideał wolnej istoty ludzkiej, korzystającej z wolności obywatelskiej i politycznej oraz wyzwolonej od lęku i niedostatku może być osiągnięty tylko wówczas, kiedy zostaną stworzone warunki zapewniające każdemu korzystanie z praw obywatelskich i politycznych oraz gospodarczych, społecznych i kulturalnych…
źródło: Amnesty International

*** źródło tekstu Deklaracji: UNIC


Bądź na bieżąco, zapisz się do naszego NewsLettera.


(c) 2017 by FHF.ORG.PL